Page content

Algemene voorwaarden

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden

Naam: Marketingpartner

Adres: Noorderpalen 72 8321CP URK

Kamer van koophandel: 57631948

BTW-nummer: NL 1384 24 068 B01

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
a) Opdrachtnemer: Marketingpartner, gevestigd te Urk, ingeschreven bij het handelsregister onder nummer

57631948, hierna ook te noemen: Marketingpartner;

. b)  Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon of organisatie met wie Marketingpartner een overeenkomst sluit
tot het leveren van diensten;

. c)  Algemene voorwaarden: de algemene betalings- en leveringsvoorwaarden van Marketingpartner;

. d)  Overeenkomst: Elke overeenkomst die door Marketingpartner wordt gesloten tot het leveren van diensten.

Artikel 2. Algemeen

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke overeenkomst tussen opdrachtgever en Marketingpartner, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen daarvan af te wijken. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Marketingpartner uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met Marketingpartner, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Marketingpartner het recht om daarvoor in de plaats te stellen, een voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

4. Marketingpartner heeft het recht om deze algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Marketingpartner dient Opdrachtgever in kennis te stellen van deze wijziging. Indien Opdrachtgever binnen 30 dagen na kennisgeving schriftelijk aan Marketingpartner te kennen geeft niet met de wijziging akkoord te gaan, zullen de laatst geldende Algemene Voorwaarden van toepassing blijven.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. Offertes en prijsopgaven door Marketingpartner blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Marketingpartner. Offertes zijn uitsluitend bindend voor Marketingpartner, indien opdrachtgever deze binnen 30 dagen, tenzij anders aangegeven, schriftelijk heeft aanvaard. Marketingpartner is vrij om elke opdracht – ook na aanvaarding – te weigeren of te annuleren vanwege – naar het oordeel van Marketingpartner – mogelijke strijd met de openbare orde of goede zeden of vanwege (een mogelijke) aantasting van de goede eer en naam van Marketingpartner.

2. Offertes van Marketingpartner zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.

3. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Marketingpartner daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Marketingpartner anders aangeeft.

4. Alle door Marketingpartner vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Ter beschikking stellen van informatie en medewerking

1. De opdrachtgever verstrekt Marketingpartner tijdig alle documenten, informatie en contracten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. Marketingpartner is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Marketingpartner is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2. De uit vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, bescheiden en overige informatie, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

1. Marketingpartner voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis, niet tot een resultaatsverbintenis.

2. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren en zorgvuldig te verrichten, alsmede de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Opdrachtnemer kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door Opdrachtgever gewenste resultaat wordt bereikt.

3. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Marketingpartner het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren.

4. Marketingpartner aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.

5. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Marketingpartner de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien door Marketingpartner of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 6. Wijziging van de opdracht, meerwerk

1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.

2. Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtvoering, zal Marketingpartner in overleg met opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Marketingpartner is gerechtigd om de extra kosten voor wijzigingen van de opdracht bij opdrachtgever in rekening te brengen.

3. In afwijking van 6.2 zal Marketingpartner geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Marketingpartner kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Contractduur; uitvoeringstermijn

1. De opdracht tussen Marketingpartner en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn, tenzij anders overeengekomen. Ook in dat laatste geval is Markeringspartner niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding van de termijn.

Artikel 8. Kosten, betaling, reclames en verjaringstermijn

1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum op de door Marketingpartner aangegeven bankrekening.

2. Indien opdrachtgever niet binnen de onder 8.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Marketingpartner gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Marketingpartner, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, met een minimum van € 150,00, die Marketingpartner maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

4. De administratie van Marketingpartner zal, met uitzondering van overduidelijke fouten, bepalend zijn voor de hoogte van hoofdsommen en andere bedragen die opdrachtgever van tijd tot tijd verschuldigd is aan Marketingpartner.

5. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat Marketingpartner de standaardprijs en/of de op de orderbevestiging vermelde prijs voor de duurovereenkomsten jaarlijks mag herzien. Marketingpartner stelt opdrachtgever een maand van tevoren op de hoogte van eventuele verhogingen van de standaardprijs.

6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Marketingpartner onmiddellijk opeisbaar.

7. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk binnen één maand na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen één maand na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

8. Indien opdrachtgever reclameert over het factuurbedrag is hij verplicht dit binnen vijf werkdagen na verzenddatum van de factuur schriftelijk te melden bij Marketingpartner.

9. Reclames als in 8.7 en 8.8 lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

10. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Marketingpartner de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar
evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 9. Eigendomsrechten van Marketingpartner

1. Marketingpartner behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

2. Alle door Marketingpartner verstrekte stukken, in welke vorm dan ook, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., waaronder ook stukken die in digitale vorm beschikbaar zijn gesteld, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Marketingpartner worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3. Marketingpartner behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

4. Opdrachtgever vrijwaart Marketingpartner voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens. Hierbij geldt dat tussen partijen zal gelden dat digitale beelden van netwerken van derden niet aan Opdrachtgever toebehoren, behoudens tegenbewijs van opdrachtgever.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Marketingpartner is niet aansprakelijk voor schade of tekortkomingen van welke aard dan ook die door de medewerking, diensten en/of leveranties van derden die door opdrachtgever zijn bepaald/aangegeven, zijn ontstaan.

2. In geval van interpretatieverschillen ten aanzien van door Marketingpartner verrichte diensten en/of leveranties, waar in het bijzonder door Marketingpartner gedane uitingen in social media of andere, al dan niet op geautomatiseerde wijze, kenbaar gemaakte uitingen, al dan niet in naam van Opdrachtgever, is Marketingpartner niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade of tekortkomingen.

3. ln geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Marketingpartner slechts aansprakelijk tot maximaal het door Marketingpartner aan opdrachtgever gefactureerde honorarium, voor de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. Iedere aansprakelijkheid van Marketingpartner voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

5. Marketingpartner is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door opdrachtgever aangeleverde materiaal

6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, vervallen alle vorderingen van opdrachtgever na één jaar na de verzenddatum van de stukken of informatie daarover.

Artikel 11. Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart Marketingpartner voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Marketingpartner toerekenbaar is. Indien Marketingpartner uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden Marketingpartner zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Marketingpartner, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die daardoor aan de zijde van Marketingpartner en derden ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

2. Opdrachtgever zal Marketingpartner vrijwaren tegen alle kosten, vorderingen, verliezen of schade die Marketingpartner moet vergoeden of uitspraken tegen Marketingpartner ten gevolge van schending door opdrachtgever van de intellectuele eigendomsrechten van derden op materialen of gegevens die door Marketingpartner aan opdrachtgever zijn verstrekt.

Artikel 12. Overmacht

1. Marketingpartner kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-uitvoering van een verplichting op grond van deze overeenkomst, indien dat wordt veroorzaakt door een onvoorziene gebeurtenis of omstandigheid buiten de invloedssfeer van Marketingpartner, waaronder mede begrepen uitval van het internet, uitval van communicatiesystemen, brand, overstroming, oorlog, natuurrampen of wijziging van de wetgeving, waaronder mede begrepen de Wet bescherming persoonsgegevens en aanverwante voorschriften, regels, jurisprudentie en heersende opvattingen en duidingen daarvan.

2. Marketingpartner kan zich beroepen op overmacht, indien de omstandigheden die het nakomen of het verdere nakomen van de verplichtingen verhinderen, zich voordoen, nadat Marketingpartner haar verplichtingen had moeten nakomen.

3. In geval van overmacht is Marketingpartner gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de (plaatsing)opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Marketingpartner gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

4. Voor zoveel Marketingpartner ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Marketingpartner gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13. Overdracht, wijziging en beëindiging van de overeenkomst

1. Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit de overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij. Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien tussen partijen schriftelijk overeengekomen

2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste dertig dagen in acht te nemen.

3. In geval van tussentijdse opzegging heeft Marketingpartner naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het overeengekomen honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, schade als gevolg van de beëindiging, waaronder het niet tijdig kunnen vinden van ander werk in hetzelfde tijdvak, het voordeel dat opdrachtgever daarvan heeft, en de grond van opzegging.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. De rechter Zwolle-Lelystad, locatie Lelystad is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

2. Op elke overeenkomst tussen Marketingpartner en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.